F.H.U. ANNAPOL (Hurtownia RTV AGD Zabawki)

+48 32 388 12 22
+48 32 388 12 28

Infolinia czynna pn. - pt. od 9:00 do 16:00

Polski English German
Koszyk     Kasa
0 szt. w koszyku
J陑yki

F.H.U. ANNAPOL
Mariusz Kami駍ki
Ul. Jagiello駍ka 15
41-902 Bytom

Czynne:
pon. - pt. od 8.00 do 16.00
sob. nieczynne

Kontakt hurtownia:

tel. +48 32 3881228
Dzia硑 sprzeda縴
wew. 21,22 lub 23
Dzia reklamacji wew. 24

tel. kom. +48 513835578
tel./fax +48 32 3881222

Reklamacje:

tel. +48 32 3881228 wew. 24
reklamacje@annapol.pl

Sprawy techniczne:

tel./fax +48 32 3881228
wew. 24
techniczny@annapol.pl

Pozosta砮 hurtownie:

www.annapol.pl
www.annapol.eu
www.annapol.com.pl
www.zabawkizdalniesterowane.pl

Handlowcy - hurtownia:

handlowy@annapol.pl
annapol@annapol.com
annapol@annapol.pl

ODBIÓR TOWARU:

ul. Jagiello駍ka 15/7
41-902 Bytom

Czynne:
pon. - pt. od 8.00 do 16.00
sob. nieczynne

Kontakt:

tel./fax +48 32 3881222 magazyn@annapol.pl


Informacje dla klient體 hurtowych, rozpocz阠ie wsp蟪pracy 

Informacje dla klientów hurtowych, rozpocz阠ie wspó硃racy handlowej


Przed dokonaniem pierwszego zakupu, klient "podmiot gospodarczy" zobowi眤any jest dostarczy nam kopi nast阷uj眂ych dokumentów:

 1. Kopia wpisu do rejestru s眃owego lub za秝iadczenie o prowadzeniu dzia砤lno禼i gospodarczej
 2. Numer NIP
 3. Decyzja w sprawie nadania numeru REGON
 4. Lub tylko wypis z CEDIG

Prosimy o przes砤nie w/w dokumentów drog elektroniczn na adres annapol@annapol.com lub handlowy@annapol.pl
Mo縧iwe jest równie przes砤nie dokumentów tradycyjna poczt, dostarczenie ich osobi禼ie do siedziby firmy, a tak縠 za po秗ednictwem

FAX +48 32 3881222

Przyporz眃kowanie do grupy KLIENTÓW HURTOWYCH nast眕i natychmiast po przes砤niu  w/w dokumentów.

W naszym systemie jest kilka grup cenowych. Na pocz眛ku zostajecie Pa駍two przydzieleni do grupy cenowej Hurtowej. W miar rozwoju naszej wspó硃racy rabat b阣zie systematycznie zwi阫szany.

Przy wi阫szych zamówieniach mo縧iwo舵 negocjacji cen! Prosz dzwoni lub pisa.


Zamówienia towaru - pierwszy  zakup – instrukcja post阷owania

Jak kupowa – prosz klikn辨

Je縠li zamierzaj Pa駍two podj辨 wspó硃rac z nasz firm prosimy podczas zak砤dania konta w naszej hurtowni http://www.annapol.com/create_account.php zaznaczy opcj Newsletter oraz mo縧iwo舵 otrzymywania informacji poprzez SMS. Dzi阫i temu b阣 Pa駍two na bie勘co z ofertami promocyjnymi. Informacje o wszelkich nowo禼iach w naszej ofercie b阣 równie  wysy砤ne poprzez Newslettera, ewentualnie SMS.


Wszystkie dost阷ne formy p砤tno禼i – uzyskanie terminu p砤tno禼i

Podstawow form rozlicze z F.H.U.  ANNAPOL jest p砤tno舵 gotówkowa (pobranie, przedp砤ta przelewem).

Klient mo縠 uzyska termin p砤tno禼i, dotyczy to jednak tylko i wy潮cznie firm polskich:

 1. Po dokonaniu pi阠iu zakupów gotówkowych powy縠j 500  PLN netto ka縟y.
 2. Po podpisaniu i odes砤niu do siedziby firmy bezpiecznego Weksla in blanko, weksel wa縩y jest trzy lata od dnia p砤tno禼i.
 3. Po podpisaniu i odes砤niu umowy wekslowej.

Termin p砤tno禼i rozpoczyna si od 7 dni. Maksymalny termin p砤tno禼i wynosi 30 dni. W szczególnych przypadkach termin p砤tno禼i mo縠 by wyd硊縪ny do 55 dni.

Klienci zagraniczni mog dokonywa zakupu tylko i wy潮cznie dokonuj眂 przedp砤ty na podstawie otrzymanej faktury pro-forma, po wys砤niu do nas potwierdzenia przelewu rozpoczynamy realizacj z硂縪nego Zamówienia nie czekaj眂 na przelew.

Przelewu mo縩a dokona w polskich z硂tych oraz w euro.

Formy p砤tno禼i dla klientów hurtowych – numery kont bankowych - prosz klikn辨


Gwarancja i zwroty – prosz klikn辨


Dostawa i odbiór towaru:

 1. Zamówiony towar zostanie dostarczony na adres punktu odbioru wskazany przez Kupuj眂ego. Zazwyczaj czas realizacji Zamówienia to 2-3 dni robocze maksymalnie do 5 dni w zale縩o禼i od wybranej formy dostawy i dost阷no禼i produktów.
 2. W przypadku braku towaru w magazynie lub je縠li towar jest niedost阷ny u producenta, Zamawiaj眂y zostanie niezw硂cznie poinformowany o tym fakcie. W zwi眤ku z tym czas realizacji mo縠 si wyd硊縴 lub zamówienie mo縠 zosta anulowane. 
 3. W przypadku przyj阠ia przez kupuj眂ego przesy砶i i stwierdzenia uszkodzenia nale縴 spisa w obecno禼i kuriera protokó szkody zawieraj眂y dat i godzin dor阠zenia oraz opis uszkodze lub braków. W przypadku uszkodzenia opakowania prosz zwróci uwag, aby w protokole szkody, w miejscu „stan opakowania zewn阾rznego”, zaznaczone by硑 odpowiednie rubryki wg. rzeczywistego  stanu opakowania.
 4. Reklamacje dotycz眂e braków lub uszkodze w otrzymanej dostawie nale縴 niezw硂cznie zg硂si, nie pó糿iej ni w dniu dostawy, zg硂szenia w innym terminie nie b阣 uwzgl阣niane.

Du縠 ilo禼i towaru wysy砤my równie korzystaj眂 z us硊g firm DHL oraz DACHSER.

W przypadku wysy砶i zagranicznej prosimy o kontakt: annapol@annapol.com

Maj眂 na wzgl阣zie dobro Klienta i bezpiecze駍two wysy砤nych przesy砮k, wszystkie paczki dodatkowo ubezpieczamy. Je縠li istnieje taka potrzeba, kupuj眂y, który pokrywa koszty przesy砶i, mo縠 wskaza inn firm do realizacji przesy砶i.

Koszty dostawy dla klientów hurtowych – prosz klikn辨

Mo縧iwo舵 sprawdzenia statusu swojej przesy砶i:

 sprawd status swojej przesy砶i

 sprawd status swojej przesy砶i


Informacje o naszej firmie – prosz klikn辨Kontynuuj Zakupy

ApiloSky-ShopbaselinkierShoperRedcart

Pomimo do硂縠nia wszelkich stara nie gwarantujemy, 縠 publikowane materia硑 s wolne od b酬d體 lub rozbie縩o禼i. Uchybienia te nie mog by jednak podstaw do jakichkolwiek roszcze. Zdj阠ia produkt體, zamieszczone na stronach internetowych annapol.com, mog nieznacznie odbiega od rzeczywistego wygl眃u towar體 znajduj眂ych si aktualnie w sprzeda縴. W razie w眛pliwo禼i prosimy o kontakt z firm F.H.U. ANNAPOL

Copyright ©2022 https://www.annapol.com
Podane ceny nie zawieraj podatku VAT.
Oprogramowanie i grafika © 2014 Mysklep.pl
Wszelkie prawa zastrze縪ne.

U縴wamy cookies i podobnych technologii g丑wnie w celu 秝iadczenia us硊g i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie Twojej przegl眃arki oznacza, 縠 b阣 one umieszczane w Twoim urz眃zeniu ko馽owym.
Pami阾aj, 縠 zawsze mo縠sz zmieni te ustawienia. Wi阠ej informacji znajdziesz w Polityce prywatno禼i Rozumiem polityk plik體 cookie - zamknij